• Èske w bezwen èd ak yon degèpisman oswa pou w jwenn èd finansyè nan leta Massachusetts ?

Ou gen dwa kalifye pou w benefisye de yon èd jiridik gratis.

Apati 1ye janvye 2022, Depatman Lòjman ak Devlòpman Kominotè a pral kòmanse peye pou kèk sèvis èd jiridik pou lokatè ki elijib pou sèvis sa yo selon revni manysèl yo a, epi tou pou pwopriyetè k ap afèmen yon inite nan menm kay oswa imèb kote y ap viv la bay lokatè.