• Bạn có cần trợ giúp về việc trục xuất hoặc tiếp cận hỗ trợ tài chính ở Massachusetts không?

Bạn có thể được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Sở Gia cư và Phát triển Cộng đồng sẽ tài trợ cho trợ giúp pháp lý có giới hạn cho những người thuê nhà đủ điều kiện về thu nhập và chủ nhà sống cùng nhà với người thuê.