• Bạn có cần trợ giúp về việc đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà ở Massachusetts không?

  • Bạn có phải là người thuê nhà có nguy cơ bị mất nhà không?

  • Bạn có phải là chủ sở hữu người cư ngụ có nguy cơ bị mất nhà không?

Bạn có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí từ luật sư.

Chương trình trợ giúp pháp lý cho việc người thuê nhà bị đuổi ra khỏi nhà liên quan đến COVID của Massachusetts cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người thuê nhà có thu nhập thấp và chủ sở hữu người cư ngụ của những ngôi nhà có 2 hoặc 3 gia đình có thu nhập thấp.