Các quyền hợp pháp đối với chủ sở hữu người cư ngụ