• Èske w bezwen èd ak yon pwosesis degèpisman nan eta Massachusetts ?

  • Èske w se yon lokatè ki riske pèdi lakay ou ?

  • Èske w se yon moun ki mèt kay kote w ap viv la ki riske pèdi lakay ou ?

Ou gen dwa kapab jwenn yon èd gratis nan men yon avoka.

Pwojè Èd Jiridik kont Degèpisman nan kontèks COVID eta Massachusetts la bay èd jiridik gratis pou lokatè ki pa gen anpil mwayèn ekònomik epi bay pwopriyetè-okipan ki pa gen anpil mwayèn ekonònomik k ap viv nan batiman ki gen 2 ou 3 apatman.

Jwenn yon èd jiridik